Έξοδα αγοράς - πώλησης ακινήτου

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τις χρηματικές υποχρεώσεις που έχετε σε μια διαδικασία αγοροπωλησίας.

Έξοδα δικηγόρου:
Η παρουσία του δικηγόρου είναι προαιρετική για αξίες τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ. Για αξίες μεγαλύτερες των ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ευρώ, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο, η παρουσία (παράσταση) δικηγόρου είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική μνεία στο συμβόλαιο της παραστάσεως του Δικηγόρου και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύμβαση, υπογεγραμμένο από αυτόν, με θεωρημένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Τόσο για το συμφέρον σας όσο και για την αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας. Το κριτήριο επιλογής δικηγόρου πρέπει να είναι εκτός από την μεταξύ σας σχέση εμπιστοσύνης, η ειδίκευση του στο αντικείμενο που θα του ανατεθεί. Συνεπώς παρίστανται δύο δικηγόροι. Ένας για τον πωλητή και ένας για τον αγοραστή. Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή στον κάθε συμβαλλόμενο ανέρχεται σε 1 % * επί της αξίας του συμβολαίου. Επιπλέον ο αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων (έλεγχος τυχόν βαρών ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής που υπάγεται το ακίνητο). * Οι αμοιβές των δικηγόρων μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση.
Σε περίπτωση που δεν έχετε δικό σας δικηγόρο, το γραφείο μας διαθέτει δικηγόρους με μεγάλη εμπειρία, για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Έξοδα συμβολαιογράφου:
Ο ρόλος του συμβολαιογράφου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την νομιμότητα της διατύπωσης της κάθε συμφωνίας στα συμβόλαια.
Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και μόνο. Η αμοιβή ανέρχεται σε 1 % επί της αξίας του συμβολαίου μέχρι το ποσό των 120.000 € και κλιμακώνεται βαίνοντας μειούμενη ανάλογα την αξία.
Το γραφείο μας σε περίπτωση που δεν έχετε δικό σας συμβολαιογράφο, σας παρέχει, για την δική σας εξυπηρέτηση.

Έξοδα υποθηκοφυλακείου:
Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο υποθηκοφυλακείου τα οποία ανέρχονται σε 4,75 τοις χιλίοις επί της αξίας του συμβολαίου και επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Έξοδα μεσίτη:
Ο μεσίτης εξασκεί το επάγγελμα βάση των διατάξεων περί μεσιτικών αστικών συμβάσεων, τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας καταναλωτή και του Αστικού κώδικα περί Μεσιτείας Συμβάσεων. Το μεσιτικό γραφείο έχει ως εργαλεία του τις εντολές μεσιτείας οι οποίες είναι υποχρεωτικές και επιβάλλετε να είναι γραπτές. Η μεσιτική αμοιβή, για τον κάθε συμβαλλόμενο είναι συνήθως 2 % επί της αξίας πώλησης του ακινήτου, εκτός ειδικής συμφωνίας, και πλέον τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. όπως αυτός καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους. Και καταβάλλεται την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου.
Σημείωση: Έχει παρατηρηθεί κατ’ εξακολούθηση το φαινόμενο, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία αγοράς ή πώλησης ακινήτου μέσω του μεσίτη και επιβάλετε να δοθεί η μεσιτική αμοιβή για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή, πωλητή) ξεχωριστά. Να αποφεύγουν να τακτοποιήσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις! Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε μεσίτες για να κάνουμε τη "δουλειά" μας και αργότερα να  "σφυρίζουμε" αδιάφορα! Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μεσίτης έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει στα Ελληνικά δικαστήρια για την διεκδίκηση της αμοιβής του. Η οποία μάλιστα θα είναι έντοκη για το όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί η απόφαση του δικαστηρίου και ακόμα σημειώνεται ότι όλα τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον συμβαλλόμενο που οφείλει την μεσιτική αμοιβή.
Στο νομό μας δυστυχώς, δραστηριοποιούνται και παράνομοι μεσίτες (παραμεσίτες), χωρίς μεσιτική άδεια και επαγγελματική στέγη, λειτουργώντας καθαρά ως αρπακτικά του χρήματος και φοροδιαφεύγοντας προς το κράτος. «Αυτοί» είναι οι άνθρωποι που «λερώνουν» το επάγγελμα του μεσίτη και παρεμποδίζουν και τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες σοβαρών επαγγελματιών του χώρου μας.
Το γραφείο μας, χαρακτηρίζεται από τα νόμιμα, σοβαρά και επώνυμα μεσιτικά γραφεία που μπορεί να προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών.

Φόρος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας:
Εφόσον ο αγοραστής δεν έχει άλλα ακίνητα στην κατοχή του (σύμφωνα με το Ε9 του) εκτός του ακινήτου προς αγορά, απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης, λόγω απαλλαγής πρώτης κατοικίας. Σε αντίθετη περίπτωση πληρώνει τέλος σε ποσοστό 3% περίπου, κλιμακούμενο ανάλογα το ποσό, επί της αξίας του συμβολαίου. Ενώ ο πωλητής θα πληρώνει την υπεραξία εάν αυτή υπάρχει.

Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου (για τον αγοραστή):
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης (Α') κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο συμβολαιογράφος.
3. Ε9 (περιουσιολόγιο - κατάσταση ακινήτων).

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου (για τον πωλητή):
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου (Συμβόλαια).
3. Αντίγραφο άδειας οικοδομής.
4. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, εξαρτημένο υποχρεωτικά από κρατικές συντεταγμένες (Ν. 4178/2014)
5. Κάτοψη ορόφου. Δεν αφορά οικόπεδα και αγροτεμάχια.
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ.
8. Φορολογική ενημερότητα από την οικεία Δ.Ο.Υ.  (Ν. 1882/1990).
9. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. εάν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
10. Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο κληρονομιάς - δωρεάς. (Ν. 2961/2001).
11. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό της ΔΕΗ και συμβόλαιο).
12. Μισθωτήριο συμφωνητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
13. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν. 4174/2013).
14. Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας (μη αυθαίρετων κατασκευών) Ν. 4178/2013.
15. Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) από ενεργειακό επιθεωρητή. Δεν αφορά αγροτεμάχια ή οικόπεδα. (Ν.4122/2013).
16. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, αν βρίσκεται εντός κτηματολογίου ή εντός Κτηματολογίου Πρωτευούσης. (Ν. 2664/1998).
17. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου.
18. Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου.